صفحه تایکوپ مدل ساده شده تایکوپ می باشد که هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم تراشکاری را در بر میگیرد.
صفحه تایکوپ دارای 24 سوراخ می باشد که به صورت تقسیم 2 تایی تا 24  تایی تعبیه شده است.
برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی ابزار نیو تماس بگیرید.